Į pradžią
Veiklos nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-337
(Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus
2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-30 redakcija)

 

BIUDŽETO POLITIKOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biudžeto politikos stebėsenos departamentas (toliau – departamentas) yra Valstybės kontrolės savarankiškas struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas valstybės kontrolieriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam departamento veiklą.
 2. Šie nuostatai nustato Valstybės kontrolės Biudžeto politikos stebėsenos departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
 3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos principais, nustatytais nepriklausomoms fiskalinėms institucijoms, bei Europos Sąjungos nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo minimaliais standartais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, šiais nuostatais, valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų įsakymais, kitais administraciniais aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Departamento uždaviniai:
  1. užtikrinti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytų taisyklių laikymosi ir užduočių vykdymo stebėseną;
  2. parengti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nurodytas išvadas, jas pateikti Seimui ir paskelbti viešai.
  3. rengti kitus su makroekonominiais, fiskaliniai klausimais, susijusius vertinimus.
 2. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais rengia išvadas:
   1. dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo;
   2. dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti;
   3. dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo;
   4. dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 nuostatas;
   5. dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko;
   6. dėl valdžios sektoriui priskiriamų biudžetų taisyklių laikymosi.
  2. stebi, analizuoja ir vertina fiskalinės ir biudžeto politikos tikslų įgyvendinimą, pagal poreikį rengia su makroekonominiais ir fiskaliniai klausimais susijusius vertinimus;
  3. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
  4. pagal departamento kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis ir kitų valstybių nepriklausomomis biudžeto politikos priežiūros institucijomis;
  5. inicijuoja diskusijas ir organizuoja konferencijas viešųjų finansų ir fiskalinės drausmės klausimais;
  6. kaupia, tvarko ir sistemina statistinius duomenis, reikalingus iškeltiems uždaviniams įgyvendinti;
  7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, valstybės kontrolieriaus ir valstybės kontrolieriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio padalinio veiklą, pavedimus;
  8. pagal kompetenciją rengia raštų ir įsakymų projektus, tvarko departamento kompetencijai priskirtus dokumentus, rengia juos archyviniam saugojimui
  9. teikia siūlymus dėl departamento ir Valstybės kontrolės veiklos tobulinimo;
  10. savo kompetencijos ribose rengia pristatymus ir mokymus kitoms institucijoms ir Valstybės kontrolės darbuotojams.

III SKYRIUS
DEPARTAMENTO TEISĖS

 1. Departamentas, įgyvendindamas uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia siekiant departamento veiklos tikslų ir atliekant funkcijas;
  2. gauti iš kitų Valstybės kontrolės struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  3. teikti Valstybės kontrolės vadovams pasiūlymus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  4. pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis, Europos sąjungos ir valstybių narių institucijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, biudžeto kontrolės institucijas bei tarptautines organizacijas, ir gauti reikalingą informaciją bei dokumentus;
  5. Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu atstovauti Valstybės kontrolei departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  6. inicijuoti Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovų bei nepriklausomus ekspertų pasitelkimą departamento uždaviniams įgyvendinti.
 2. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių, susijusių su departamento uždavinių įgyvendinimu.

IV SKYRIUS
DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Departamentas savo veiklą organizuoja pagal departamento metinį veiklos planą.
 2. Departamento pareigybių sąrašą nustato ir tvirtina valstybės kontrolierius.
 3. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje (http://ifi.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 4. Departamentui vadovauja departamento direktorius, jo nesant, departamento direktoriaus pareigas atlieka valstybės kontrolieriaus paskirtas kitas valstybės tarnautojas.
 5. Departamento direktorius pavaldus ir atskaitingas valstybės kontrolieriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam padalinio veiklą.
 6. Departamento direktorių, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, į pareigas skiria ir atleidžia valstybės kontrolierius.
 7. Departamentas, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitais Valstybės kontrolės struktūriniais padaliniais, nustatyta tvarka palaiko su jais organizacinius, informacinius ryšius.
 8. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, dirba vadovaudamiesi įstatymais ir kitais teisės aktais bei valstybės kontrolieriaus patvirtintais pareigybių aprašymais.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.